Nederlanders vormen een kleurrijk en zeer divers gezelschap. Bedrijven en organisaties krijgen steeds meer te maken met klanten, partners of instanties waarbij andere culturen en/ of leefstijlen een rol spelen.  Om die reden zoekt men steeds vaker naar diverse en gekwalificeerde mensen die weten wat er in de samenleving speelt en verbindingen kunnen leggen met verschillende groepen. Om de behoefte van een burger en/of klant te begrijpen is  het belangrijk om je als professional te verdiepen in de persoon waarmee of waarvoor je werkt. Dit is in het geval van iemand met een andere culturele achtergrond vaak behoorlijk ingewikkeld en vereist extra vaardigheden.

Zo krijgt de gezondheidszorg steeds meer te maken met patiënten met uiteenlopende leefwijzen. Ook maatschappelijk werkers hebben te maken met verschillen in problemen, vragen, behoeften en gedrag van cliënten.

De toegenomen diversiteit in de samenleving stelt nieuwe eisen aan het onderwijs. Leerlingen komen met uiteenlopende sociaal-culturele achtergronden en referentiekaders op school. Dit stelt leerkrachten voor de uitdaging om rekening te houden met deze verschillen, onderwijs te bieden dat voldoende aansluit bij hun belevingswereld en een klassenklimaat te creëren waarin alle leerlingen zich thuis en veilig voelen.

Migranten ouderen kiezen er steeds meer voor om in Nederland oud te worden, dicht bij hun kinderen en kleinkinderen.  Deze ouderen vormen een kwetsbare groep mensen o.a. vanwege cultuurverschillen. Toch hebben ook zij zorg en ondersteuning nodig. Voor beleidsmedewerkers en professionals van zorg- en welzijnsinstellingen is dit een belangrijke groep om meer inzicht in te krijgen.